Warunki gwarancji udzielonej przez sprzedawcę


1. Niniejsze Warunki gwarancji określają warunki ochrony gwarancyjnej towaru w przypadku jej
udzielenia przez Sprzedawcę - Media-Home.Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG
pod nr REGON 630446550 oraz z numerem NIP 7821412517 NR rejestrowy BDO 000002614 ,
NR GIOŚ E0019960W (dalej "Sprzedawca" lub "Gwarant").
2. Na towary sprzedawane w sklepie internetowym może być udzielona gwarancja Sprzedawcy,
producenta lub importera. Towar posiadający gwarancję producenta lub importera nie podlega
niniejszym warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i może być serwisowany w punktach
autoryzowanych wskazanych przez producenta lub importera zgodnie z warunkami karty
gwarancyjnej wydanej przez producenta lub importera.
3. Oświadczenie o objęciu towaru ochroną gwarancyjną Sprzedawca składa poprzez jego
umieszczenie na dowodzie zakupu.
4. Gwarancja obowiązuje przez okres wskazany w dowodzie zakupu (6 miesięcy, 12 miesięcy lub
24 miesięcy)
5. Okres gwarancji biegnie od dnia, kiedy towar został Kupującemu wystawiony dokument
sprzedaży.
6. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
7. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady
(naprawy) towaru. W przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub połączona z
nadmiernymi trudnościami lub kosztami Gwarant może zaproponować:
   1. wymianę towaru na taki sam, a w przypadku gdy jest to niemożliwe na sprzęt o nie
gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającemu wymianie lub
   2. zwrot zapłaconej ceny bez kosztów transportu.
8. Gwarancja obejmuje awarie powstałe w towarze w chwili jego wydania Kupującemu i ujawnione
w okresie obowiązywania Gwarancji, o którym jest mowa w pkt 4.
9. Gwarancją nie są objęte:
   1. wady i usterki będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania
czynników zewnętrznych w tym chemicznych, termicznych, pola magnetycznego,
oddziaływanie cieczami.
   2. wady i usterki będące następstwem zalania towaru jakimkolwiek płynem, cieczą
(poprzez wniknięcie wody lub innej cieczy do wewnątrz urządzenia) nawet jeśli
producent deklaruje wodoszczelność, a w parametrach podanych w opisie naszej oferty
opcja wodoszczelność czy pyłoszczelność została wyłączona:

Jak stanowi art. 557 § 3 k.c.: „Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że
rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli
zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o
zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży w opisie oferty.”

   3. wady i usterki będące następstwem celowego uszkodzenia sprzętu
   4. wady i usterki będące następstwem niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją czy inną
dokumentacją użytkowania, przechowywania, transportu, czyszczenia, konserwacji
towaru,
   5. wady i usterki będące następstwem użytkowania towaru niezgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczeństwa,
   6. wady i usterki będące następstwem niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji
lub montażu dokonanej przez Kupującego, innego użytkownika towaru, lub inną osobę
trzecią,
   7. wady i usterki będące następstwem dostarczenia towaru do Gwaranta bez oryginalnego
lub bezpiecznego opakowania (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w
metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem
itp.),
   8. materiały eksploatacyjne (takie jak toner, atrament, bateria) i dołączone do towaru
akcesoria lub inne wyposażenie dodatkowe (takie jak kable) o ile w/w element nie jest
integralną częścią produktu.
   9. W przypadku telefonów, smartfonów tabletów gwarancją nie są objęte urządzenia z
widocznym uszkodzeniem mechanicznym (zbicie stłuczenie pęknięcie obudowy/ekranu)
nawet jeśli wnioskowana reklamacja nie dotyczy wspomnianego uszkodzenia
   10. części/elementy urządzenia, które naturalnie zużywają się z upływem czasu, takich jak:
baterie (o ile wnioskowana wada nie została zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od zakupu),
powłoki ochronne, wypalenie wyświetlacza (powidoki, smugi świetlne, clouding),
uszkodzenia powstałe w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z
modernizacjami i rozszerzeniami) przez osoby/firmy zewnętrzne.
10. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
   1. ingerencji w oprogramowanie urządzenia (na przykład modyfikację UEFI, firmware karty
graficznej, odblokowanie bootloadera, wgranie customowego softu / moda do hulajnogi,
nabicie KNOXa (flagi) czy pomijanie blokad Googla w smartfonach i tabletach),
   2. wystąpienia w dokumencie zakupu, na stickerze gwarancyjnym lub w numerach
seryjnych (innych oznaczeniach identyfikujących) towaru jakichkolwiek zmian, wytarć,
zatarć, zamazań lub jakichkolwiek ich przeróbek, uszkodzeń czy ich usunięcia,
   3. uszkodzenia, naruszenia, zerwania, a także braku czytelności plomb (zmian, zatarć,
zamazań) lub innych zabezpieczeń towaru,
   4. braku czytelności numerów seryjnych lub innych oznaczeń identyfikujących towar,
dokumentu zakupu, stickera gwarancyjnego, plomb,
   5. nieprzedłożenia, w tym zagubienia, przez Kupującego dokumentu zakupu lub stickera
(jeśli sticker jest tylko na opakowaniu, prosimy zachować opakowanie na czas
gwarancji) które są jedynymi dokumentami umożliwiającymi reklamowanie towaru,
   6. dokonania naprawy, przeróbki, niewłaściwego montażu towaru przez Kupującego lub
jakąkolwiek inną osobę inną niż Gwarant,
   7. użycia niezgodnych z instrukcją materiałów eksploatacyjnych, podłączenia lub
zainstalowania akcesoriów, podzespołów w przypadkach gdy producent dopuszcza
samodzielne wykonanie tych czynności przez Kupującego,
   8. w wyniku naniesienia oznaczeń własnych.
   9. W przypadku telefonów, smartfonów tabletów kupujący traci gwarancję jeśli na
urządzeniu widoczne są uszkodzenia mechaniczne (zbicie stłuczenie obudowy/ekranu)
nawet jeśli wnioskowana reklamacja nie dotyczy wspomnianego uszkodzenia
   10. W przypadku usterki będące następstwem zalania towaru jakimkolwiek płynem, cieczą
(poprzez wniknięcie wody lub innej cieczy do wewnątrz urządzenia) nawet jeśli producent
deklaruje wodoszczelność, a w parametrach podanych w opisie naszej oferty opcja
wodoszczelność czy pyłoszczelność została została wyłączona:

Jak stanowi art. 557 § 3 k.c.: „Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie
ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie,
nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana
przed zawarciem umowy sprzedaży w opisie oferty.”

   11. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie
do 30 dni roboczych od daty dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z
zasadami obowiązującymi u Gwaranta i dostarczenia towaru do Gwaranta.
   12. Termin wskazany w pkt 11 powyżej może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 3
miesięcy, w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub stwierdzenia wady w serwisie
Gwaranta, konieczności przesłania towaru do producenta, konieczności zamówienia elementów
niezbędnych do dokonania naprawy. Gwarant poinformuje Kupującego o przedłużeniu terminu
oraz o przesłaniu towaru do producenta.
   13. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub
instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący lub inny użytkownik towaru we
własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja
oprogramowania.
   14. Części, elementy towaru, urządzenia wymienione przez Gwaranta stają się jego
własnością.
   15. Kupujący powinien dokonać zgłoszenia wady/usterki/uszkodzenia towaru w terminie 14
dni od dnia jej stwierdzenia pod rygorem odmowy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej
gwarancji przez Gwaranta.
   16. Kupujący powinien dokładnie sprawdzić reklamowany towar i opisać rodzaj
wady/usterki/uszkodzenia w wiadomości e-mail zatytułowanej REKLAMACJA i wysłanej na adres
biuro@media-home.pl
   17.Przed przekazaniem towaru Gwarantowi wszelkie prywatne lub służbowe dane, informacje
Kupujący powinien zabezpieczyć tworząc ich kopię zapasową, a następnie trwale usunąć z
urządzenia przekazywanego Gwarantowi.
   18. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy telefonu, tabletu lub innego urządzenia które
przypisuje się do konta, należy wylogowanie się z danego urządzenia i usuniecie wszelkich
blokad i haseł.
   19. Wadliwy towar wraz z opisem usterki, kopią dowodu zakupu Kupujący powinien
dostarczyć:
      1. do miejsca, w którym towar został wydany przy udzieleniu gwarancji lub
      2. przesyłką kurierską na adres: Media-Home Szekina ul. Głuchowska 36 60-101 Poznań
tel. 691-800-006 z dopiskiem REKLAMACJA
   20. Towar należy dostarczyć czysty, kompletny w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu
(karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej,
pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.) zabezpieczającym przed uszkodzeniem wraz
z akcesoriami (np. kable)
   21. Towar należy odebrać w terminie 14 dni od poinformowania Kupującego o zakończeniu
czynności gwarancyjnych przez Gwaranta. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie
Gwarant wyznaczy Kupującemu na piśmie dodatkowy 14-dniowy termin do odbioru towaru od
daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest
uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5%
aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1 m2 zajętej
przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
przechowywania towaru. Jeżeli reklamowany towar był dostarczony przesyłką kurierską Gwarant
zobowiązuje się do nieodpłatnej przesyłki zwrotnej do klienta.
   22. Wraz z towarem Kupujący otrzyma dokument INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ
NAPRAWIE GWARANCYJNEJ lub ODMOWĘ NAPRAWY GWARANCYJNEJ (wraz z uzasadnieniem).
   23. W przypadku, gdy towar jest odsyłany do Kupującego przesyłką pocztową lub kurierską
prosimy o stosowanie następującej procedury:
      1. Po otrzymaniu przesyłki sprawdzić jej stan w obecności kuriera.
      2. w przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania rozpakować przesyłkę
w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie
sporządzić stosowny protokół,
      3. jeżeli, mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, po odjeździe kuriera zostało
stwierdzone uszkodzenie przesyłki, sporządzić protokół szkody zawierający: opis
uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia; protokół dostarczyć do lokalnego
oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać e-maile na
adres biuro@media-home.pl
   24. Jeżeli Kupujący nie poda jednoznacznie adresu zwrotnego do odesłania sprzętu po
dokonanej naprawie Gwarant odsyła sprzęt na adres znajdujący się na dowodzie zakupu
lub na adres lub do paczkomatu zgodne z danymi podanymi w momencie zakupu
produktu.
   25. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego
konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Media-Home
ul. Głuchowska 36
60-101 Poznań
NIP 7821412517
biuro@media-home.pl
tel. 691800006

Jak przygotować urządzenie przed

wysłaniem go do serwisu?
Przed oddaniem sprzętu do serwisu upewnij się, że wykonałeś wszystkie
niezbędne czynności przygotowawcze. Szczególnie warto zadbać o:
wykonanie kopii

Jak przygotować urządzenie przed wysłaniem go do serwisu?

Przed oddaniem sprzętu do serwisu upewnij się, że wykonałeś wszystkie
niezbędne czynności przygotowawcze.

Szczególnie warto zadbać o:
wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych m.in. zdjęć, nagrań,
dzwonków, książki adresowej, oprogramowania, aplikacji i ich
usunięcie z urządzenia; dane pozostawione na urządzeniu zostaną
utracone w trakcie naprawy; serwis i Producent nie ponoszą
odpowiedzialności za ich utratę (zgodnie z zapisami w warunkach
gwarancji), wykonanie czynności, które mają na celu ochronę Twojej prywatności -
dotyczy to przede wszystkim usunięcia prywatnych danych, zdjęć oraz kart
i oznaczeń, umożliwiających wykonywanie płatności elektronicznych przez
telefon

usunięcie karty SIM - w serwisie urządzenie jest sprawdzane na kartach
testowych

usunięcie wszelkich dodatkowych akcesoriów, takich jak etui,
zawieszki, folie ochronne, szkło hartowane

dezaktywację funkcji, które blokują dostęp do sprzętu,
takich jak FindMyiPhone , blokada ponownej aktywacji w Galaxy Note 3 i Galaxy S5
czy usunięcie konta Google na telefonach z systemem Android od wersji 5.1,
kod zabezpieczający telefon; pozostawienie tych blokad i funkcji
może spowodować znaczne wydłużenie procesu naprawy, a nawet ją uniemożliwić.

Dokładne opisanie usterki - im bardziej konkretne informacje otrzymamy,
tym lepiej będziemy w stanie wykonać usługę,

Odpowiednie zabezpieczeniu przesyłki przed uszkodzeniem w
transporcie i wilgocią (jeśli kurier odbiera sprzęt od Ciebie)