REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 1


Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu www.szekina.pl oraz
www.media-home.pl, zwanego dalej Serwisem Internetowym. Regulamin skierowany
jest do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego
chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie
do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
2. Administratorem i jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego jest Dariusz Klój
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Media-Home Dariusz Klój z siedzibą w
Poznaniu, ul. Głuchowska 36, 60-101 Poznań wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7821412517, REGON: 630446550 (dalej
oznaczony jako „Media-Home”).
3. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
a. e-mail: darek@media-home.pl; biuro@media-home.pl;
b. tel. 691 800 006;
c. pocztą tradycyjną na adres: ul. Głuchowska 36, 60-101 Poznań.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności
Użytkowników dostępne są w zakładce „Polityka prywatności i cookies” oraz
Przetwarzanie danych osobowych”.
5. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji,
Serwis Internetowy może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży inne od warunków
wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wcześniej.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Klienta jest
zapoznania się z Regulaminem i akceptacja jest postanowień w czasie składnia Zamówienia.
7. Ilekroć w Regulaminie użyto poniżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w
podanym niżej znaczeniu chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
a. CENA – określona w polskich złotych i uwzględniająca podatek należna Media-
Home tytułem przeniesienia własności produktu na Klienta zgodnie z Umową
Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy chyba, że warunki promocji
stosowanej przez Serwis Internetowy stanowią inaczej;
b. KLIENTA
(1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną
(2) osobę prawną, albo (3) jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o
ograniczonej zdolności do czynności prawnej, zobowiązuje się ona do uzyskania
prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie
Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Media-Home; przy
czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu Internetowego mają
charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego;
c. KODEKS CYWILNY – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1740);
d. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z Media-Home czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową; za
Konsumenta uważa się również osobę fizyczną dokonująca z Media-Home
czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością
gospodarczą, jeśli z treści tej czynności wynika, że nie posiada dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
e. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
f. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin;
g. KONTO UŻYTKOWNIKA - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem,
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego, w
którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
h. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Media-Home;
i. PROMOCJA – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach
wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez Media-Home
w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam
określonych;
j. SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca dokonywanie Zamówień
przez Klienta, prowadzona przez Media-Home, stanowiąca zespół stron
internetowych połączonych ze sobą, dostępna pod następującymi adresami internetowymi:
j.I. www.szekina.pl
j.II. www.media-home.pl
k. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Media-Home na rzecz Klienta, Produktów
wskazanych w Zamówieniu za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty
dodatkowe, w tym koszty wysyłki, zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
l. UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego, która nie zawarła
Umowy Sprzedaży z Media-Home;
m. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę
zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu
Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość, określające produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia
Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i
wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego produktu będzie
traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży
(ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a
wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja zamówienia przez
Media-Home oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.


§ 2
Korzystanie z Serwisu Internetowego

1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
a. składanie Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
b. korzystanie z usługi koszyka;
c. założenie konta Użytkownika;
d. przeglądanie treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego;
e. kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – usługa
świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega
zakończeniu z chwilą (1) przesłania danych za jego pośrednictwem albo (2) z
chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem
przez Użytkownika;
f. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Użytkownika;
g. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Użytkownika historii zamówień.
2. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących
minimalnych wymagań technicznych:
a. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej:
b.I. Internet Explorer;
b.II. Mozilla Firefox;
b.III. Google Chrome;
b.IV. Opera;
b.V. Apple Safari;
c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
3. Rejestracja i korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Użytkownika:
a. wypełnienie formularza rejestracji;
b. zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, Polityki prywatności i cookies.
4. Założenie Konta Użytkownika. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania
przyczyny usunięcia Konta Użytkownika, poprzez wysłanie stosownego żądania do
Media-Home na adres: biuro@media-home.pl. Założenie Konta Użytkownika nie jest
wymagane, aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
5. Korzystanie z koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego
Produktu do koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem
albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem
przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z koszyka za
pośrednictwem przeglądarki internetowej. Umieszczenie w koszyku produktów nie zapewnia ich dostępności.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach
wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych
przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży w szczególności w
zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Klient ma
możliwość zamiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta
Użytkownika w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Użytkownika;
c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnionych przez Media-Home w
sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu Internetowego;
d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Media-Home w
sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Media-Home w
sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Media-Home;
f. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego
jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w
szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
g. niepodejmowania działań takich jak:
g.I. rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej
informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści
naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
g.II. podszywanie się pod inne osoby;
g.III. naruszanie tajemnicy korespondencji;
g.IV. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych
czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji
nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub
ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego i realizowania płatności;
g.V. modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez
Media-Home, w szczególności podanych w ramach Serwisu
Internetowego Cen lub opisów Produktów;
h. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Media-Home
koszów w pełnej wysokości;
i. terminowego odbioru produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposoby
dostawy i płatności za pobraniem.
7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego w celach innych aniżeli
zamierzone przez Serwis Internetowy.
8. Serwis Internetowy w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania
wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych
dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo
uniemożliwić dostęp do tych danych.
9. Użytkownik ma w szczególności prawo do:
a. zrezygnowania z użytkowania Serwisu Internetowego;
b. zażądania usunięcia danych z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu Internetowego.
10. Materiały zamieszczone w Serwisie Internetowym, w szczególności: dokumenty, znaki
towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w
rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30
czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 776 z późn. zm.).
11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego
wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz
wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu Internetowego, zarówno
takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej
ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tychże materiałów w
celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
12. Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności
gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym
chronionych prawem autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym
rozwiązań technicznych) w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i
wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Media-Home
wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności.
13. Korzystanie ze Serwisu Internetowego przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym
zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do
Serwisu Internetowego oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Serwisu Internetowego.
14. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu Internetowego.

§ 3
Prawa i obowiązki Serwisu Internetowego

1. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Media-Home nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego, ani za
jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
b. przerwy w działaniu Serwisu Internetowego spowodowane siłą wyższą;
c. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego
użytkowania Serwisu Internetowego;
d. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system
komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
2. Media-Home dołoży wszelkich starań aby informacje zawarte w Serwisie Internetowym
były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
3. Media-Home zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w
stosunku do wszystkich Użytkowników Serwisu Internetowego.
4. Media-Home zastrzega sobie prawo do:
a. czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu
Internetowego, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, siłą wyższą
lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
b. okresowego wyłączania usług Serwisu Internetowego w sytuacjach
awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim
powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas
rejestracji skrzynkę e-mail.
5. Media-Home każdorazowo poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu
świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub zamieszczenie
stosownego komunikatu w ramach Serwisu.
6. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na
przysługujące Użytkownikom i Klientom uprawnienia wynikające z przepisów
obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług.

§ 4
Warunki dokonywania zakupu

1. Zamówienia na Produkty można składać wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
2. Wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia
Zamówienia w Serwisie Internetowym. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska,
danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na których przesłane zostanie potwierdzenie
przyjęcia i realizacji Zamówienia, a także zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
3. Użytkownik, który prawidłowo wypełnił formularz Zamówienia i złożył Zamówienie jest
Klientem w rozumieniu Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są
adresowane wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
4. Przyjęcie przez Media-Home każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzone drogą
mailową przez obsługę Serwisu Internetowego.
5. Media-Home zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo
wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw technicznych Serwisu Internetowego.
7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu
roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. O wysyłce towaru Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
9. Jeżeli Media-Home nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest
dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia
umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę
pieniężną. Media-Home może zaproponować przedłużenie terminu realizacji
zamówienia, na co Klient może wyrazić zgodę. Klient może od umowy odstąpić.
10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze są podane w walucie złoty polski oraz zawierają podatki.
11. Całkowita Cena Produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki
(jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w formularzu zamówienia.
12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.
13. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do
podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez
Klienta w formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT,
uważane będzie za zgodę Klienta do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
14. Udzielona przez Konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
15. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty
wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Media-Home może w
wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla
której przesyłka produktów jest darmowa. O łącznej Cenie wraz z podatkami produktu
będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można
ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w
trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
16. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile
postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

§ 5
Płatność za Zamówienie

1. Opłatę za złożone Zamówienie można uiścić:
a. kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie);
b. dokonując przedpłaty za pośrednictwem systemu PayU;
c. przelewem tradycyjnym;
d. przy odbiorze w przypadku zamówień z odbiorem w salonie stacjonarnym.

§ 6
Dostawa Zamówienia

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w formularzu Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Media-Home udostępnia Klientowi co do zasady następujące sposoby dostawy Produktu:
a. odbiór w sklepie;
b. przesyłka kurierska;
c. przesyłka kurierska pobraniowa.
4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy)
składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Media-Home oraz czas
doręczenia Produktu przez przewoźnika.
6. Szacowany termin dostawy Produktu do Klienta zostanie wskazany w trakcie składania Zamówienia.
7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Media-Home jest liczony od dnia
(początek biegu terminu dostawy):
a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Media-Home – w
przypadku wyboru przez Klienta sposoby płatności przelewem, płatności
elektronicznej lub kartą płatniczą;
b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposoby płatności za pobraniem.
8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczenia Produktu przez danego
przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

§ 7
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż
przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez
Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek
jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: ul. Głuchowska 36, 60-101 Poznań;
b. wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@media-home.pl.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość rozpoczyna się
od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną prze niego
osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą.
4. Media-Home ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na
odległość, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu do Konsumenta. Media-Home może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa odstąpienia wybrał sposób dostarczenia
Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Media-Home,
Media-Home nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów.
6. Media-Home dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, odesłać zakupiony Produkt
na adres: Media-Home Dariusz Klój, ul. Głuchowska 36, 60-101 Poznań. Prosimy o
dołączenie dowodu zakupu produktu.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania produktu.
9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Media-Home może w ramach
akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych produktów na koszt
Media-Home od Konsumenta.
10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczona w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.
12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wzór odstąpienia od umowy kupna można pobrać tutaj

§ 8
Rękojmia

1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Media-Home względem Klienta, jeżeli Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego, w
szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku Produktów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z
ekspozycji lub zwrotu), Media-Home każdorazowo poinformuje Klienta w szczególności
o ewentualnych śladach używania.
3. W przypadku Produktów używanych odpowiedzialność Media-Home wobec Klienta z
tytułu rękojmi wynosi rok od dnia wydania rzeczy Klientowi.
4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub obniżeniu Ceny,
chyba że Media-Home niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może
odstąpi od Umowy Sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Media-Home
jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny wad albo usunąć wadę w
rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacji pokrywa Media-Home,
w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Media-Home jak i
ponownego odesłania go do Klienta.
6. Reklamacje można skierować drogą pisemną na adres: Media-Home Dariusz Klój, ul.
Głuchowska 36, 60-101 Poznań lub elektroniczną na adres e-mail: biuro@mediahome.pl
7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Media-Home. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia
i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany z zastrzeżeniem
ust. 4, na koszt Media-Home dostarczyć wadliwy towar do siedziby Media-Home Dariusz
Klój ul. Głuchowska 36, 60-101 Poznań. W przypadku braku oryginalnego opakowania
Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia zwracanego produktu, celem
uniknięcia ryzyka uszkodzenia w transporcie.
9. Media-Home w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się
do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą
elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można
składać również na adres poczty e-mail: biuro@media-home.pl.

§ 9
Gwarancja

1. Produktu sprzedawane przez Media-Home mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
producenta Produktu bądź dystrybutora.
2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści
gwarancji prezentowana jest w Serwisie Internetowym.

§ 10
Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w zakładce „Polityka prywatności i
cookies” oraz „Przetwarzanie danych osobowych”.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny:
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi
udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o
rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji
na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego
rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji
na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Media-Home); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl
oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni
Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 12
Postanowienia końcowe

b.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawierane są w języku polskim.
b.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobieranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego.
b.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
b.4. Regulamin obowiązuje od 05.01.2020 r.